THÔNG BÁO VỀ TIẾN ĐỘ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG VÀ CHẤM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN (Năm học 2018 - 2019)

KHOA TIỂU HỌC – MẦM NON

THÔNG BÁO VỀ TIẾN ĐỘ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG VÀ CHẤM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN  (Năm học 2018 - 2019)

 

Căn cứ vào các thông báo của Nhà trường về việc nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của sinh viên K57 ĐH và chấm khoá luận tốt nghiệp của sinh viên K56 ĐH:

1. Thời hạn nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của K57 ĐH:

- Dự kiến nghiệm thu từ ngày 15 – 20/5/2019.

- Thời hạn hoàn thành và nộp đề tài duyệt tại Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, sau đó nộp cho thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đọc: từ 10 – 15/5/2019.

2. Thời hạn nộp và chấm khoá luận tốt nghiệp của K56 ĐH:

- Thời gian hoàn thành và nộp cho giảng viên chấm: 17/5/2019

- Thời gian chấm: 17/5 – 21/5/2019

- Thời gian chỉnh sửa, hoàn thiện và nộp lên Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục: 23/5 – 28/5/2019

3. Những thông tin cần lưu ý:

- Có 13 đề tài đề nghị thay đổi thông tin của đề tài, lý do: trường tiểu học nơi khảo sát và thực nghiệm sư phạm thay đổi tên do sáp nhập (từ trường tiểu học thành trường tiểu học – trung học cơ sở); có sự sai sót về thông tin sinh viên chịu trách nhiệm chính của đề tài hoặc thay đổi vì lí do chủ quan.

- Có 01 đề tài xin huỷ làm đề tài, lý do: sức khoẻ không đảm bảo (đề tài của sinh viên Nguyễn Quỳnh Trang – Lớp K57 ĐHGDTHB).

- Có 03 khoá luận tốt nghiệp xin đổi tên khoá luận đã được Nhà trường phê duyệt (Lò Văn Nam, Lò Thị Thiêu, Tặng Xuân Đức).

Yêu cầu các nhóm đề tài, các sinh viên thực hiện khoá luận tốt nghiệp  tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện đề tài, khoá luận, chuẩn bi báo cáo tổng kết đề tài và nội dung khoá luận vào tháng 5/2019 theo Kế hoạch của Nhà trường.

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA