THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG CỦA SINH VIÊN (Năm học 2018 - 2019)

KHOA TIỂU HỌC – MẦM NON

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG CỦA SINH VIÊN (Năm học 2018 - 2019)

 

Ngày 11/3/2019, Đoàn kiểm tra tiến độ đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của sinh viên năm học 2018 – 2019 đã tiến hành kiểm tra tiến độ đề tài của sinh viên lần thứ nhất. Ban chủ nhiệm khoa thông báo kết quả do đoàn kiểm tra chuyển lại cho khoa như sau:

1. Số lượng đề tài kiểm tra:

- Đợt 1: 20/20 đề tài.

- Đợt 2: 01/02 đề tài.

2. Số lương đề tài đạt tiến độ:

21 đề tài.

3. Những thông tin cần lưu ý:

- Có 13 đề tài đề nghị thay đổi thông tin của đề tài, lý do: trường tiểu học nơi khảo sát và thực nghiệm sư phạm thay đổi tên do sáp nhập (từ trường tiểu học thành trường tiểu học – trung học cơ sở); có sự sai sót về thông tin sinh viên chịu trách nhiệm chính của đề tài hoặc thay đổi vì lí do chủ quan.

- Có 01 đề tài xin huỷ làm đề tài, lý do: sức khoẻ không đảm bảo (đề tài của sinh viên Nguyễn Quỳnh Trang – Lớp K57 ĐHGDTHB).

Yêu cầu các nhóm đề tài tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện đề tài, chuẩn bi báo cáo tổng kết đề tài vào tháng 5/2019 theo Kế hoạch của Nhà trường.

 

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA