Về việc phân công giảng viên, sinh viên hỗ trợ, hướng dẫn lưu học sinh Lào học tập

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

KHOA TIỂU HỌC – MẦM NON

Số 01/TB-KTHMN

*

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Sơn La, ngày 19 tháng 9 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc phân công giảng viên, sinh viên hỗ trợ,

hướng dẫn lưu học sinh Lào học tập

 

           Thực hiện Phiếu giao việc số 950/ĐHTB-ĐTĐH ngày 17/9/2018 của Trường Đại học Tây Bắc về việc xây dựng kế hoạch hỗ trợ lưu học sinh Lào học tập, Ban chủ nhiệm Khoa Tiểu học – Mầm non chỉ đạo xây dựng kế hoạch hỗ trợ lưu học sinh (LHS) Lào Khoa Tiểu học – Mầm non ; phân công giảng viên và sinh viên Việt Nam hỗ trợ lưu học sinh Lào học tập như sau:

1. Phân công giảng viên phụ trách hướng dẫn học tập:

1. ThS. Trịnh Thu Huyền – Bộ môn Khoa học cơ bản

2. ThS. Kiều Thanh Thảo - Bộ môn Khoa học cơ bản

3. ThS. Nguyễn Thị Thanh Thúy - Bộ môn Mỹ thuật – Âm nhạc

2. Phân công sinh viên phụ trách hướng dẫn học tập:

2.1. Nhóm 1 (ThS. Trịnh Thu Huyền phụ trách)

1. Nguyễn Thị Minh Nga         – Lớp K58 ĐHGDMN B

2. Vũ Thị Mỹ Hạnh                 – Lớp K57 ĐHGDTH A

3. Cầm Thị Nga                       – Lớp K59 ĐHGDTH A

2.2. Nhóm 2 (ThS. Kiều Thanh Thảo phụ trách)

1. Nguyễn Thị Hồng Tuyến     – Lớp K57 ĐHGDTH A

2. Trần Thị Thu Hường           – Lớp K58 ĐHGDMN A

2.3. Nhóm 3 (ThS. Nguyễn Thị Thanh Thúy phụ trách)

Lò Thị Thảnh                          – Lớp K58 ĐHGDMN A

3. Giảng viên thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn lưu học sinh Lào học tập được tính tiết chuẩn theo quy định của Nhà trường; sinh viên thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ lưu học sinh Lào học tập được tính điểm rèn luyện trong từng học kỳ.

4. Giao cho Ban chấp hành chi đoàn Cán bộ, giáo viên chịu trách nhiệm kiểm tra thường xuyên việc thực hiện nhiệm vụ của giảng viên và sinh viên đã được phân công.

TRƯỞNG KHOA

 

 

 

TS. Vũ Tiến Dũng