KẾ HOẠCH HỖ TRỢ LƯU HỌC SINH LÀO - NĂM HỌC 2018 -2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

KHOA TIỂU HỌC – MẦM NON

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 


Sơn La, ngày 19 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH HỖ TRỢ LƯU HỌC SINH LÀO

NĂM HỌC 2018 - 2019

 

              Thực hiện Phiếu giao việc số 950/ĐHTB-ĐTĐH ngày 17/9/2018 của Trường Đại học Tây Bắc về việc xây dựng kế hoạch hỗ trợ lưu học sinh Lào học tập, Ban chủ nhiệm Khoa Tiểu học – Mầm non chỉ đạo xây dựng kế hoạch hỗ trợ lưu học sinh (LHS) Lào Khoa Tiểu học – Mầm non với các nội dung sau:

1. Mục đích và yêu cầu

1.1. Mục đích

- Giúp các LHS Lào cải thiện sử dụng thuật ngữ tiếng Việt chuyên ngành tiểu học, mầm non.

- Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình.

- Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo LHS Lào.

1.2. Yêu cầu

- Mỗi giảng viên được phân công chủ động, trách nhiệm và sáng tạo trong công việc.

- Ban chủ nhiệm khoa triển khai và giám sát hoạt động các giảng viên phụ trách nhóm.

- Các sinh viên Việt Nam, LHS Lào tham gia từng nhóm tuân thủ nghiêm túc hướng dẫn và lịch làm việc của giảng viên phụ trách.

2. Nội dung và phương pháp hỗ trợ, kèm cặp

  2.1. Chia nhóm LHS và giảng viên hướng dẫn, kèm cặp

- CVHT chia nhóm, mỗi nhóm từ 4 - 6 LHS Lào và 01 sinh viên Việt Nam

- Cử trưởng nhóm LHS Lào và số điện thoại liên lạc.

2.2. Thời gian và địa điểm làm việc của giảng viên hỗ trợ các nhóm

- 01 buổi/tuần, mỗi buổi 3 tiết

- Thời gian cụ thể do giảng viên hướng dẫn và nhóm LHS Lào thống nhất với nhau.

- Địa điểm làm việc: tại các phòng học nhà B (nơi đặt các lớp học của khoa Tiểu học – Mầm non).

2.3. Các chủ đề hỗ trợ, kèm cặp

- Các thuật ngữ chuyên ngành về tiểu học, mầm non gắn với các học phần đang học trong năm học.

- Các kỹ năng của giáo viên tiểu học, giáo viên mầm non như viết bảng, luyện chữ, thuyết trình, soạn thảo văn bản, đọc thơ, kể chuyện, tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh tiểu học, cho trẻ mầm non…

- Hỗ trợ, cố vấn về học tập, nghiên cứu khoa học.

  2.4. Phương pháp hỗ trợ

* Địa điểm, thời gian

- Thời gian: do Giảng viên, nhóm sinh viên tự thống nhất theo phương án 1 tuần 1 buổi, 3tiết/buổi.

- Địa điểm làm việc: tại các phòng học nhà B (nơi đặt các lớp học của khoa Tiểu học – Mầm non).

* Phương pháp

- Phương pháp chính là làm việc nhóm, thuyết trình và giao tiếp bằng tiếng Việt.

- Khuyến khích, động viên LHS Lào mạnh dạn, tự tin phát triển năng lực, tư duy và sáng tạo trong tìm hiểu và học tập.

- Giảng viên gặp gỡ nhóm LHS Lào để hiểu rõ nhu cầu và mong muốn cụ thể, thống nhất thời gian làm việc.

- Phân công chủ đề cho nhóm tìm hiểu, chuẩn bị bài thuyết trình và thảo luận.

- Từng cá nhân thuyết trình, trao đổi, đặt câu hỏi và giải đáp thắc mắc

- Giao nhiệm vụ cho buổi làm việc tiếp theo.

3. Tổ chức thực hiện

- Ban chủ nhiệm Khoa lập kế hoạch, điều hành, giám sát các hoạt động của giảng viên phụ trách các nhóm, tổ chức đánh giá cuối học kỳ về kế hoạch thực hiện.

- Giảng viên: Lập kế hoạch chi tiết hỗ trợ theo từng tuần, báo cáo Trưởng Khoa phê duyệt kế hoạch; báo cáo Nhà trường. Giảng viên thực hiện có hiệu quả các kế hoạch đã được thông qua.

4. Đề xuất với nhà trường

- Phê duyệt tính tiết cho các giảng viên phụ trách kèm: 3 tiết/1 buổi/ tuần (quy thành 1,5 giờ chuẩn). Tính từ ngày 20/9/2018 đến hết học kỳ II năm học 2018 -2019.

- Cộng điểm rèn luyện cho các LHS Lào và sinh viên Việt Nam có thành tích tích cực, có sự chuyển biến rõ rệt (Theo kết quả báo cáo của giảng viên phụ trách)./.

 

 

BAN GIÁM HIỆU

PHÒNG ĐTĐH

TRƯỞNG KHOA

 

 

 

TS. Vũ Tiến Dũng

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

KHOA TIỂU HỌC – MẦM NON

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 


Sơn La, ngày 19 tháng 9 năm 2018

         

 

DANH SÁCH SINH VIÊN VIỆT NAM HỖ TRỢ

CÁC NHÓM LƯU HỌC SINH LÀO

 

1. Nhóm 1 (Đ/c Trịnh Thu Huyền phụ trách)

1. Nguyễn Thị Minh Nga         – Lớp K58 ĐHGDMN B

2. Vũ Thị Mỹ Hạnh                 – Lớp K57 ĐHGDTH A

3. Cầm Thị Nga                       – Lớp K59 ĐHGDTH A

2. Nhóm 2 (Đ/c Kiều Thanh Thảo phụ trách)

1. Nguyễn Thị Hồng Tuyến     – Lớp K57 ĐHGDTH A

2. Trần Thị Thu Hường           – Lớp K58 ĐHGDMN A

3. Nhóm 3 (Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thúy phụ trách)

Lò Thị Thảnh                          – Lớp K58 ĐHGDMN A