TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN - Đợt 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

ĐƠN VỊ: Khoa Tiểu học – Mầm non

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnhphúc

                                                                  Sơn la, ngày 19 tháng 9 năm 2018

 

TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN

 

Đợt  2

                    

TT

Họ và tên

Lớp

Dân tộc

Điểm TBC học tập kì III

Tên/điểm học phần liên quan đề tài

Tên đề tài cấp trường

Giáo viên hướng dẫn

Thời gian hoàn thành

1

Nguyễn Quỳnh Trang

K57ĐHGD Tiểu học B

Kinh

2,93

Tiếng Việt 1: 8.0

Xây dựng hệ thống bài tập mở rộng vốn từ cho học sinh lớp 2 trường tiểu học Chiềng Sinh thành phố Sơn La

ThS. Lê Văn Đăng

5/2019

2

Hoàng Thị Hạnh

 

Lò Thị Thảnh

K58ĐHGD

Mầm non A

Thái

 

Thái

2,74

 

2,60

Tâm lí học trẻ em: 7,6

Tâm lí học trẻ em: 7,6

Xây dựng môi trường giáo dục đa văn hóa cho trẻ mẫu giáo ở trường mầm non

ThS. Lường Thị Định

5/2019

Xácnhận của lãnh đạo đơn vị

 

 

TS. Điêu Thị Tú Uyên