Phiếu đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2019

MẪU 3:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                       Sơn La, ngày … tháng … năm 2018

 

Mẫu 02. PHIẾU ĐỀ XUẤT
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ NĂM 2019

 

1. Tên đề tài

………………………………………………………………………………………………………..

2. Chủ nhiệm đề tài:      …………………………………………………………………...

Học vị:  ……….                      Chức vụ: …………………………

Điện thoại NR:              ……………….                    DĐ: ……………………………

Thành viên tham gia:     ……………………………………..

Học vị: ………………………..                                            Chức vụ: ……………….

Điện thoại NR: …………………………                             DĐ: ……………..

3. Mục tiêu của đề tài

3.1. Đề tài xây dựng cơ sở lí luận:

……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

3.2. Đề tài khảo sát:

……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

3.3. Đề tài đề xuất:

……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

4. Nội dung chính

……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

5. Sản phẩm và kết quả dự kiến

5.1. Sản phẩm khoa học: ……………………………………

5.2. Sản phẩm đào tạo: …………………………………………

5.3. Sản phẩm ứng dụng: …………………………………………

6. Thời gian nghiên cứu dự kiến

……………………………………………

7. Nhu cầu kinh phí dự kiến

                ………………………………………….

  

Chủ nhiệm đề tài                                                               Xác nhận của đơn vị