Phiếu đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2019

Phiếu đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2019

MẪU 3:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                       Sơn La, ngày … tháng … năm 2018

 

Mẫu 02. PHIẾU ĐỀ XUẤT
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ NĂM 2019

 

1. Tên đề tài

………………………………………………………………………………………………………..

2. Chủ nhiệm đề tài:      …………………………………………………………………...

Học vị:  ……….                      Chức vụ: …………………………

Điện thoại NR:              ……………….                    DĐ: ……………………………

Thành viên tham gia:     ……………………………………..

Học vị: ………………………..                                            Chức vụ: ……………….

Điện thoại NR: …………………………                             DĐ: ……………..

3. Mục tiêu của đề tài

3.1. Đề tài xây dựng cơ sở lí luận:

……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

3.2. Đề tài khảo sát:

……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

3.3. Đề tài đề xuất:

……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

4. Nội dung chính

……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

5. Sản phẩm và kết quả dự kiến

5.1. Sản phẩm khoa học: ……………………………………

5.2. Sản phẩm đào tạo: …………………………………………

5.3. Sản phẩm ứng dụng: …………………………………………

6. Thời gian nghiên cứu dự kiến

……………………………………………

7. Nhu cầu kinh phí dự kiến

                ………………………………………….

  

Chủ nhiệm đề tài                                                               Xác nhận của đơn vị