THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ LÀM ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN K57 ĐẠI HỌC

KHOA TIỂU HỌC – MẦM NON

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ LÀM ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN K57 ĐẠI HỌC

 

1. Các lớp phó học tập các lớp K57 ĐH chịu trách nhiệm trước khoa về việc triển khai cho sinh viên trong lớp đăng kí làm đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2018 – 2019. Cụ thể:

- Thông tin đến sinh viên trong lớp Thông báo về việc đăng ký làm đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2018 – 2019 của Khoa Tiểu học – Mầm non.

- Thông tin đến sinh viên trong lớp nội dung Quy định nghiên cứu khoa học của sinh viên của Trường Đại học Tây Bắc (đã được đăng tải trên website của Khoa Tiểu học – Mầm non – Mục Nghiên cứu khoa học hoặc gửi trực tiếp vào email của lớp phó học tập). Đặc biệt lưu ý sinh viên về thông tin điều kiện để được tham gia làm đề tài khoa học.

- Thông tin đến sinh viên trong lớp Danh sách giảng viên hướng dẫn nghiên cứu khoa học năm học 2018 – 2019 để sinh viên lựa chọn đề xuất giảng viên hướng dẫn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của cá nhân/nhóm.

2. Sinh viên các lớp có đủ điều kiện tham gia làm đề tài nghiên cứu khoa học:

- Đăng kí làm đề tài với lớp phó học tập của lớp (đăng kí cá nhân hoặc theo nhóm, lưu ý: khoảng 2 – 3 sinh viên/1 nhóm).

- Xác định tên đề tài, xây dựng đề cương sơ lược vấn đề nghiên cứu, chọn giảng viên hướng dẫn phù hợp với lĩnh vực cá nhân/nhóm dự kiến, xin ý kiến tư vấn của giảng viên hướng dẫn, nộp lại đề xuất đề tài cho lớp phó học tập.

* Lưu ý: sinh viên lựa chọn, đăng kí, làm đề xuất, đề nghị giảng viên hướng dẫn, nộp đề xuất trong thời gian từ ngày 9/4/2018 đến ngày 23/4/2018.

3. Ban chủ nhiệm khoa:

- Tổng hợp danh mục đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học của các lớp qua lớp phó học tập.

- Tổ chức cho Hội đồng khoa học cấp khoa duyệt tên và đề cương đề tài.

- Nộp Tổng hợp danh mục đề tài nghiên cứu khoa học của khoa và đề xuất đề tài của các nhóm lên Nhà trường.

4. Nhà trường:

Phê duyệt danh mục và đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học của Khoa và ra Quyết định phê duyệt cho sinh viên làm đề tài.

 

* Sinh viên có thể liên hệ để hỏi thêm những thông tin chưa rõ qua TS. Điêu Thị Tú Uyên – Phó trưởng khoa – Điện thoại: 0989.709.486. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.