Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm Đại học Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non hệ chính quy năm học 2017-2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Số:       /KH-ĐHTB                             

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự - do - Hạnh phúc

 Sơn La, ngày       tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm Đại học Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non

hệ chính quy năm học 2017-2018

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

          - Gắn lý luận dạy học trường sư phạm với thực tiễn dạy học ở trường tiểu học (TH), mầm non (MN) trong quá trình đào tạo;

          - Tạo môi trường cho sinh viên được tiếp xúc với thực tế giáo dục, vận dụng kiến thức đã học vào thực tế, làm cơ sở để hình thành phẩm chất và năng lực sư phạm của người giáo viên;

          - Chuẩn bị tốt kiến thức và kỹ năng cho sinh viên để chuẩn bị thực tập sư phạm.

2. Yêu cầu

2.1. Đối với khoa TH-MN và giảng viên hướng dẫn Trường Đại học Tây Bắc (ĐHTB)

- Khoa TH - MN cử giảng viên hướng dẫn đi cùng sinh viên, khi sinh viên ra rèn luyện nghiệp vụ sư phạm (RLNVSP) tại trường TH, MN;

- Giảng viên hướng dẫn chịu trách nhiệm hướng dẫn sinh viên thực hiện các nội dung theo kế hoạch; đánh giá ý thức tham gia và chấm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ của sinh viên.

2.2. Đối với Ban Chỉ đạo tại các trường TH, MN

- Chỉ đạo thực hiện đầy đủ các nội dung kế hoạch đã đề ra;

- Quán triệt với giáo viên hướng dẫn đánh giá chính xác và khách quan;

- Giải quyết kịp thời những vấn đề có liên quan đến công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm (RLNVSP).

2.3. Đối với Giáo viên hướng dẫn tại các trường TH, MN

- Hướng dẫn sinh viên sư phạm RLNVSP là nghĩa vụ, trách nhiệm của người giáo viên tham gia vào quá trình đào tạo giáo viên;

- Nêu cao tinh thần gương mẫu, ý thức trách nhiệm trong chỉ đạo và hướng dẫn sinh viên; tôn trọng, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện cho sinh viên phát huy tính sáng tạo trong quá trình RLNVSP;

- Giao cho sinh viên thực tập các nhiệm vụ phù hợp với mục đích, yêu cầu của công tác RLNVSP;

- Tạo điều kiện và bố trí thời gian duyệt giáo án cho sinh viên tại trường;

- Đánh giá cho điểm các nội dung RLNVSP phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, công bằng và trung thực, đúng với năng lực, kết quả sinh viên đạt được.

2.4. Đối với Sinh viên

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, thực hiện tốt các nội dung RLNVSP, tuân theo sự hướng dẫn của Ban Chỉ đạo, của giáo viên hướng dẫn; thương yêu, tôn trọng các em học sinh;

- Thực hiện tốt các nội quy, nề nếp của trường TH, MN và của Trường ĐHTB;

- Đảm bảo sự đoàn kết nhất trí trong tập thể lớp;

- Khiêm tốn học hỏi, chủ động và sáng tạo trong công việc.

II. SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM RLNVSP

1. Số lượng

Năm học 2017-2018, Trường ĐHTB tổ chức RLNVSP cho 157 sinh vên ngành Giáo dục Tiểu học và 90 sinh viên ngành Giáo dục Mầm non hệ đại học chính quy.

            2. Thời gian: 02 tuần từ 08/01/2018 đến 20/01/2018

3. Địa điểm

          - Trường Tiểu học Tô Hiệu - Thành phố Sơn La

- Trường Tiểu học Trần Quốc Toản - Thành phố Sơn La

          - Trường Mầm non Tô Hiệu - Thành phố Sơn La

III. NỘI DUNG RLNVSP VÀ ĐÁNH GIÁ RLNVSP

1. Nội dung thực hiện

          1.1. Tại Trường Tiểu học Tô Hiệu

+ Lớp K55 ĐHGD Tiểu học A: tổng số 52 sinh viên (chia 5 nhóm)

+ Lớp K55 ĐHGD Tiểu học B: tổng số 50 sinh viên  (chia 5 nhóm)

+ Mỗi nhóm dự 1 buổi, dạy 1 buổi (mỗi buổi tối đa 5 tiết)

+ Mỗi sinh viên dạy 1 tiết

1.2. Tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

+ Lớp K55 ĐHGD Tiểu học C: tổng số 55 sinh viên  (chia 6 nhóm)

+ Mỗi nhóm dự 1 buổi, dạy 1 buổi (mỗi buổi tối đa 5 tiết)

          1.3. Tại Trường Mầm non Tô Hiệu

+ Lớp K55 ĐHGD Mầm non A: tổng số 46 sinh viên  (chia 5 nhóm)

          + Lớp K55 ĐHGD Mầm non B: tổng số 44 sinh viên  (chia 5 nhóm)

+ Mỗi nhóm dự 1 buổi (mỗi buổi tối đa 5 tiết)

+ Mỗi sinh viên dạy 1 tiết

- Những tiết dự mẫu: sinh viên phải soạn bài chu đáo, giảng viên Trường ĐHTB kiểm tra việc chuẩn bị bài của sinh viên và chấm giáo án dự giờ của sinh viên.

          - Những tiết sinh viên giảng: sinh viên phải chuẩn bị chu đáo, giáo án phải được giáo viên trường TH, MN duyệt trước 02 ngày trước khi lên lớp. Sau tiết giảng, giáo viên tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá giờ giảng của sinh viên và gửi biên bản đánh giá giờ dạy của sinh viên cho giảng viên Trường ĐHTB.

- Những tiết sinh viên dự giờ giảng của bạn: sinh viên phải soạn giáo án (soạn những nội dung chính của bài), giảng viên Trường ĐHTB kiểm tra giáo án của sinh viên.

2. Đánh giá các nội dung RLNVSP

- Các nội dung RLNVSP được đánh giá theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân, đánh giá hai nội dung:

+ Giờ dạy của sinh viên (Giáo viên hướng dẫn trường TH, MN đánh giá);

+ Điểm chuyên cần của sinh viên: soạn giáo án, ý thức, thái độ trong toàn đợt (Giảng viên hướng dẫn Trường ĐHTB đánh giá).

          - Điểm RLNVSP là điểm của học phần tương đương 2 tín chỉ.

          - Kết thúc đợt RLNVSP, giảng viên Trường ĐHTB tổng hợp điểm và gửi 01 bảng điểm về Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục, 01 bảng điểm về Phòng Đào tạo Đại học, bảng điểm kí và ghi rõ họ tên giảng viên hướng dẫn, có xác nhận của khoa.

- Bảng tổng hợp điểm RLNVSP được tính theo công thức như sau:

          Điểm RLNVSP = (Điểm giờ dạy x 60%) + (điểm chuyên cần x 40%)

IV.THÀNH PHẦN BAN CHỈ ĐẠO

          - Căn cứ Quy chế RLNVSP.

- Căn cứ vào điều kiện, thực tế Trường ĐHTB và các trường TH, MN được chọn làm điểm RLNVSP, Ban Chỉ đạo được cơ cấu như sau:

 

1. Trưởng ban: Hiệu trưởng các trường TH, MN

2. Phó ban: Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn các trường TH, MN

          3. Uỷ viên: giáo viên hướng dẫn RLNVSP tại các trường TH, MN./.

 

Nơi nhận:   

- Phòng GD&ĐT TP Sơn La (để phối hợp th/hiện);

- Các Trường TH, MN như trên (để phối hợp th/hiện);

- Khoa Tiểu học - Mầm non (để thực hiện);

- Lưu: HCTH, ĐTĐH.

                                                                                   

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

TS. Đinh Thanh Tâm