DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN LÀM ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP KHOA (Năm học 2016 - 2017)

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

HƯỚNG DẪN LÀM ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP KHOA

(Năm học 2016 - 2017)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH KHOA HỌC

ĐƠN VỊ

1

Vũ Tiến Dũng

Tiến sĩ

Khoa THMN

2

Trần Thị Thanh Hồng

Tiến sĩ

Khoa THMN

3

Đặng Thị Sợi

Thạc sĩ

Khoa THMN

4

Điêu Thị Tú Uyên

Thạc sĩ

Khoa THMN

5

Nguyễn Bích Lê

Thạc sĩ

Khoa THMN

6

Dương Thị Thanh

Thạc sĩ

Khoa THMN

7

Khúc Thị Hiền

Thạc sĩ

Khoa THMN

8

Lê Văn Đăng

Thạc sĩ

Khoa THMN

9

Khổng Cát Sơn

Thạc sĩ

Khoa THMN

10

Lường Thị Định

Thạc sĩ

Khoa THMN

11

Vũ Thị Minh Nguyệt

Thạc sĩ

Khoa THMN

12

Đoàn Anh Chung

Thạc sĩ

Khoa THMN

13

Lê Thị Thu Hà

Thạc sĩ

Khoa THMN

14

Trần Anh Đức

Thạc sĩ

Khoa THMN

15

Vũ Thị Đức Hạnh

Thạc sĩ

Khoa THMN

16

Vũ Văn Cảng

Thạc sĩ

Khoa THMN

17

Nguyễn Hoài Thanh

Thạc sĩ

Khoa THMN

18

Bùi Thanh Xuân

Thạc sĩ

Khoa THMN

19

Trịnh Thị Hồng

Thạc sĩ

Khoa Ngữ văn

20

Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ

Khoa Ngữ văn

21

Nguyễn Hải Lý

Thạc sĩ

Khoa Toán – Lý - Tin

22

Hoàng Thị Thái Vân

Thạc sĩ

Khoa THMN

23

Đinh Thị Bích Hậu

Thạc sĩ

Khoa THMN