THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP KHOA CHO SINH VIÊN K55 NĂM HỌC 2016 – 2017

KHOA TIỂU HỌC – MẦM NON

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP KHOA CHO SINH VIÊN K55

NĂM HỌC 2016 – 2017

 

          Theo Kế hoạch năm học 2016 – 2017 của Khoa Tiểu học – Mầm non về việc triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa cho sinh viên K55 đại học năm học 2016 – 2017, Khoa Tiểu học – Mầm non thông báo đến sinh viên K55 ĐHGDTH, ĐHGDMN một số nội dung sau:

          1. Các lớp tổ chức đăng kí làm đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa theo quy định nghiên cứu khoa học của sinh viên (có thể thực hiện theo cá nhân hoặc theo nhóm, mỗi nhóm không quá 5 sinh viên); điều kiện, trách nhiệm, quyền lợi của sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học đề nghị tham khảo tại Quy định nghiên cứu khoa học của sinh viên (đăng tải trong mục Nghiên cứu khoa học – Website của khoa).

          2. Lớp phó học tập thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho các nhóm đề tài (Danh sách trên cũng được đăng kèm theo thông báo này). Các nhóm đề tài trực tiếp liên hệ mời giảng viên hướng dẫn, lựa chọn đề tài, viết phiếu đề xuất và thuyết minh đề tài theo mẫu (Mẫu trong Quy định nghiên cứu khoa học của sinh viên), lấy chữ kí xác nhận của giảng viên hướng dẫn, nộp cho lớp phó học tập trước ngày 30/9/2016.  

          3. Lớp phó học tập tổng hợp thông tin các nhóm đề tài theo mẫu, nộp 1 bản cho cô Điêu Thị Tú Uyên, 1 file mềm gửi vào email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (hạn ngày 30/9/2016).

          Yêu cầu sinh viên K55ĐHGDTH, ĐHGDMN thực hiện nghiêm túc thông báo này.

                                                                   T/M BAN CHỦ NHIỆM KHOA

                                                                             PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

                            

                                                                                Điêu Thị Tú Uyên