THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHO SV K54 ĐẠI HỌC NĂM 2016 - 2017

 KHOA TIỂU HỌC – MẦM NON

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

CHO SINH VIÊN K54 ĐẠI HỌC

NĂM HỌC 2016 – 2017

 

          Theo Kế hoạch của Phòng Đào tạo đại học về việc triển khai thực hiện khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K54 đại học năm học 2016 – 2017, Khoa Tiểu học – Mầm non thông báo đến sinh viên K54 ĐHGDTH, ĐHGDMN một số nội dung sau:

          1. Các lớp tổ chức đăng kí làm khóa luận tốt nghiệp theo quy định thực hiện đồ án, khóa luận tốt nghiệp của sinh viên; điều kiện, trách nhiệm, quyền lợi của sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp yêu cầu xem trong quy định thực hiện đồ án, khóa luận tốt nghiệp (đăng tải trong mục Nghiên cứu khoa học – Website của khoa).

          2. Lớp phó học tập thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn làm khóa luận cho các sinh viên đủ điều kiện (Danh sách trên cũng được đăng kèm theo thông báo này).

3. Sinh viên trực tiếp liên hệ mời giảng viên hướng dẫn, lựa chọn đề tài, đăng kí với lớp phó học tập theo mẫu.

          4. Lớp phó học tập tổng hợp thông tin theo mẫu, nộp 1 bản cho cô Điêu Thị Tú Uyên, 1 file mềm gửi vào email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (hạn ngày 30/9/2016).

          Yêu cầu sinh viên K54ĐHGDTH, ĐHGDMN thực hiện nghiêm túc thông báo này.

                                                                   T/M BAN CHỦ NHIỆM KHOA

                                                                             PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

                            

                                                                                Điêu Thị Tú Uyên