LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ 16/5/2016 đến 22/5/2016)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ 16/5/2016 đến 22/5/2016)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ 16/5/2016 đến 22/5/2016)

 

Thứ (NGÀY)

SÁNG

CHIỀU

TỐI

HAI

(16/5)

- Phát học bổng KKHT học kỳ I, năm học 2015 – 2016 (cả tuần)

Các lớp chưa nộp tiền quỹ khoa y/c khẩn trương nộp cho cô Dương Thị Thanh

- 7h00: Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp (cả ngày) – Hội trường lớn + A2

(Y/c cố vấn học tập đi đôn đốc lớp, y/c sv đi đầy đủ theo danh sách.