NHỮNG LƯU Ý TRƯỚC KHI BẢO VỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG (K54 ĐH)

THÔNG BÁO

NHỮNG LƯU Ý TRƯỚC KHI BẢO VỆ

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

(K54 ĐH)

 

1. Đến thời hạn nghiệm thu đề tài, tác giả hoặc nhóm tác giả phải nộp sản phẩm (01 quyển đề tài) về phòng KHCN&HTQT trước thời hạn bảo vệ ít nhất 15 ngày; nộp sản phẩm (quyển đề tài) cho các thành viên hội đồng chấm kèm theo phiếu đánh giá, biên bản họp hội đồng đánh giá đề tài khi có danh sách hội đồng chấm (khoa thông báo danh sách hội đồng trước khi bảo vệ).

2. Quyển đề tài đóng theo quy định tại Quy định nghiên cứu khoa học của sinh viên đăng tải tại mục Nghiên cứu khoa học, website của khoa (chú ý: phải có bìa, bìa phụ, thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài, thông tin về sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài – Mẫu trong Quy định nghiên cứu khoa học của sinh viên .

3. Trong quá trình bảo vệ, sinh viên trình bày tóm tắt nội dung đề tài theo bản tóm tắt đã chuẩn bị trước trong thời gian tối đa 25 phút (có thể sử dụng máy chiếu nếu cần nhưng phải báo trước cho hội đồng chấm đề tài).

4. Sau khi nghiệm thu, tác giả cần chỉnh sửa theo ý kiến hội đồng một cách nghiêm túc, có kí xác nhận của chủ tịch và phản biện vào biên bản chỉnh sửa (mẫu 6), nộp lại 01 cuốn tài liệu đã hoàn thiện cho Thư viện và 01 cuốn (kèm file) cho phòng KHCN&HTQT để lưu trữ. Sau khi hoàn thiện các phần việc trên, tác giả và nhóm tác giả mới được công nhận kết quả nghiên cứu.

BCN KHOA                                     

 

 

----------------------