Tổng quan

Lịch sử hình thành

Khoa Tiểu học - Mầm non được thành lập ngày 27 tháng 8 năm 2003 theo Quyết định số 146/QĐ-TCCB của Hiệu trưởng trường Đại học Tây Bắc.