TỔ VĂN PHÒNG KHOA

Họ và tên: Vũ Tiến Dũng

Năm sinh:19 – 05 – 1959

Số điện thoại liên hệ: 0912.745.054 hoặc 0936. 483. 588

Địa chỉ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức vụ: Trưởng khoa

Trình độ: Tiến sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học và Tiếng việt

Được Nhà nước phong tặng danh hiệu: Nhà giáo ưu tú năm 2017

 Các công trình đã công bố

I. Giáo trình

-         Lịch sự trong tiếng Việt và giới tính, NXB Giáo dục, 2007.

-      - Giáo trình ngữ pháp tiếng Việt, NXB Đại học Sư phạm, 2013.

   - Giáo trình Ngữ dụng học, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2018

 

II. Các bài báo đã công bố

         1. Lời chào với từ chào và lời mời với từ mời trong tiếng Việt và tính lịch lịch sự Việt Nam, Hội thảo khoa học nghiên cứu so sánh đối chiếu ngôn  ngữ, Ngành Ngôn ngữ học, Trang 14 – 15, Hà Nội, năm 1997.

2. Chiến lược lịch sự âm tính với lời xin lỗi trong giao tiếp tiếng Việt, Tạp chí khoa học (số 5), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trang 45 – 52, năm 2000.

          3. Việc thể hiện tính lịch sự của từ xưng hô phái nam và phái nữ trong tiếng Việt, Thông báo khoa học (Số 2), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, năm 2001.

          4. Tìm hiểu một vài biểu thức tình thái gắn với tính lịch sự của nữ giới trong giao tiếp, Ngôn ngữ, (Số 3), Trang 59 – 66, năm 2002.

          5. Một số chiến lược từ chối lịch sự lời cầu khiến cạnh tranh trong giao tiếp của người Việt, Ngữ học trẻ 2005, Hội ngôn ngữ học Việt Nam – Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế, Hà Nội, trang 19 – 26, năm 2005.

          6. Các biểu hiện lịch sự chuẩn mực trong xưng hô, Ngữ học trẻ 2006, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội 2006.

          7. Tìm hiểu một số biểu thức tình thái diễn đạt tính lịch sự trong giao tiếp tiếng Việt, Ngữ học trẻ 2007, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội - 2007, trang 328 – 334.

          8. Vũ Tiến Dũng, Cầm Thúy Nga, Bước đầu tìm hiểu từ xưng hô tiếng Thái trong hoạt động giao tiếp, Ngữ học trẻ 2008, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trang 228 – 233, năm 2009.

          9. Vũ Tiến Dũng, Lò Thị Hồng Nhung, Cách sử dụng đại từ xưng hô trong tiếng Thái và một vài định hướng cơ bản hướng dẫn học sinh dân tộc Thái sử dụng từ xưng hô tiếng Việt trong hoạt động giao tiếp, Tạp chí Giáo dục, số 6/2011, trang 26 – 31.

          10. Tìm hiểu lời mời trong giao tiếp tiếng Việt, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 6/2013, trang 66 - 72.

          11. Tìm hiểu một số cách thức xưng hô trong giao tiếp tiếng Mường, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Sư phạm, số 3/2014, trang 109 – 115.

          12. Các thức sử dụng  danh từ chỉ chức nghiệp trong xưng hô tiếng Thái, Ngôn ngữ và đời sống, số 4/2014, trang 1- 6.

          13. Tìm hiểu một số cách thức xưng hô trong tiếng Thái, tiếng Mường, Hội thảo Quốc gia: Ngôn ngữ và Văn học vùng Tây Bắc, năm  2014, trang 42- 51.

            14. Khéo léo, khiêm nhường - chiến lược lịch sự trong giao tiếp tiếng Việt biểu hiện qua ca dao, tục ngữ, thành ngữ, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Tây Bắc, (số 1), trang 28 - 37, năm 2015.

            15. Lễ phép, đúng mực - Lịch sự chuẩn mực trong giao tiếp tiếng Việt biểu hiện qua ca dao, tục ngữ, thành ngữ, Ngôn ngữ và đời sống, (số 10), trang 80 - 86, năm 2016.

III. Chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ đã được nghiệm thu

         1. Nâng cao hiệu quả giảng dạy ngữ pháp trên cơ sở tăng cường hoạt động ngôn ngữ của học sinh

Nghiệm thu năm 1986, xếp loại: khá

    2.    Các thức xưng hô trong tiếng Thái

Nghiệm thu năm 2011, xếp loại: Tốt

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: Điêu Thị Tú Uyên

Năm sinh: 06 -9 -1973

Số điện thoại liên hệ: 0989.709.486

Địa chỉ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Trình độ: Tiến sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học Việt Nam

 

I. Các công trình đã công bố

1. Yếu tố kỳ ảo trong truyện ngắn Hồ Anh Thái – Tạp chí Khoa học và Tổ quốc, số tháng 11 năm 2012.

2. Nhân vật hài kịch trong truyện ngắn Hồ Anh TháiTạp chí khoa học - Đại học Sư phạm Hà Nội, số tháng 3 năm 2013.

3. Nâng cao hiệu quả hoạt động đọc, kể diễn cảm tác phẩm văn học cho sinh viên ngành giáo dục mầm non - Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt, tháng 4/2014.

4. Biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học môn Phương pháp đọc, kể diễn cảm tác phẩm văn học cho sinh viên ngành giáo dục mầm non Thông tin Khoa học và công nghệ - Trường Đại học Tây Bắc, số 7 – 12/2011.

 

5. Biện pháp nâng cao hiệu quả học tập môn Văn học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non - Thông tin Khoa học và công nghệ - Trường Đại học Tây Bắc, số 1 – 6/2014.  

 

 

  Họ và tên: Hà Thị Bắc

Năm sinh: 25 -11 -1965

Số điện thoại liên hệ: 01689265519 hoặc 0904940288

Địa chỉ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức vụ: Trợ lý khoa

Trình độ:  Cử nhân