Bộ môn Tâm lý - Giáo dục Tiểu học - Mầm non

Họ và tên: Đặng Thị Sợi

Ngày sinh:18 - 3 - 1969

Số điện thoại liên lạc: 0982. 153. 838

Địa chỉ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức danh: Trưởng bộ môn

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành đào tạo: Tâm lý học sư phạm

Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

 

Họ và tên: Lê Thị Thu Hà

Ngày sinh:10 - 11 - 1982

Số điện thoại liên lạc: 0989. 886. 010

Địa chỉ e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Nghiệp vụ chuyên môn: Tâm lý học

Hiện đang là nghiên cứu sinh

Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

 

 

Họ và tên: Đoàn Anh Chung

Ngày sinh: 28 - 10 - 1985

Số điện thoại liên lạc: 0169. 938. 8324

Địa chỉ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành đào tạo: Tâm lý giáo dục

Hiện đang là nghiên cứu sinh

Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Tâm lý giáo dục

 

 

Họ và tên: Lường Thị Định

Ngày sinh:

Số điện thoại liên lạc: 0917. 300. 246

Địa chỉ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục Mầm non

Hiện đang là nghiên cứu sinh

Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: