Nhiệm vụ chính trị

Nhiệm vụ chính trị, đào tạo

*Về các ngành đào tạo:

- Đào tạo giáo viên tiểu học có trình độ đại học

- Đào tạo giáo viên Tiểu học có trình độ Cao đẳng

- Đào tạo giáo viên tiểu học từ trình độ Cao đẳng lên đại học

- Đào tạo giáo viên tiểu học từ trình độ Trung cấp lên đại học

- Đào tạo giáo viên Mầm non có trình độ đại học

- Đào tạo giáo viên Mầm non có trình độ Cao đẳng

- Đào tạo giáo viên Mầm non từ trình độ Cao đẳng lên đại học

- Đào tạo giáo viên Mầm non từ trình độ Trung cấp lên đại học

- Bồi dưỡng thường xuyên, nâng cao trình độ cho giáo viên Tiểu học, Mầm non ở các cấp học khác nhau.

- Bồi dưỡng thường xuyên, nâng cao trình độ sử dụng các thiết bị dạy học cho giáo viên Tiểu học, Mầm non và các cán bộ quản lý thiết bị dạy học ở các trường tiểu học, trường mầm non.

- Khoa có 21 chương trình đào tạo, trong đó có 8 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học, 3 chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, 8 chương trình đào tạo không chính quy.

*Về đào tạo:

Khoa đã đào tạo được 6 khóa chính quy và phi chính quy (hình thức đào tạo tại chức, chuyên tu, vừa học vừa làm, liên thông ngành Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non có trình độ Cao đẳng và Đại học).

- Đến nay Khoa đã đào tạo được nhiều sinh viên ra trường đã trở thành những giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.

- Năm học 2010 - 2011, Khoa có 12 lớp đào tạo chính quy và 15 lớp đào tạo phi chính quy. Số sinh viên đào tạo chính quy là 788.

*Về hoạt động giảng dạy, học tập, các hoạt động được khoa quan tâm:

+ Giảng dạy các phân môn trong Khoa

+ Tổ chức các báo cáo chuyên đề hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ

+ Tổ chức Hội nghị học tốt của sinh viên

+ Tổ chức Hội thi nghiệp vụ sư phạm

+ Tổ chức ngoại khoá "Ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình dạy học"

+ Tổ chức Hội thảo Đổi mới phương pháp dạy học theo học chế tín chỉ

*Về công tác nghiên cứu khoa học:

- Cán bộ giảng dạy của khoa đã tham gia và chủ trì một số đề tài cấp bộ ngành, cấp trường. Nhiều đề tài được ứng dụng phục vụ giáo dục đạt hiệu quả cao.

- Khoa là một trong những khoa của Trường có nhiều đề tài khoa học nghiên cứu về lĩnh vực giáo dục: Khoa đã có 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 59 đề tài cấp Trường.

+ Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên: 22. Trong đó có 1 đề tài cấp Bộ, 21 đề tài cấp Trường.

+ Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên từ năm 2007 - 2010: 39. Trong đó có 1 đề tài cấp Bộ, 38 đề tài cấp Trường.