Cơ cấu tổ chức

1. Bộ môn Khoa học cơ bản

2. Bộ môn Tâm lý - Giáo dục

3. Bộ môn Nhạc - Hoạ