DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN NĂM HỌC 2017 -2018

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN NĂM HỌC 2017 -2018

KHOA TIỂU HỌC -  MẦM NON

 

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Năm học 2017 – 2018

 

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

ĐƠN VỊ

1

Vũ Tiến Dũng

Tiến sĩ

Tổ Khoa học cơ bản

2

Trần Thị Thanh Hồng

Tiến sĩ

Tổ Khoa học cơ bản

3

Điêu Thị Tú Uyên

Thạc sĩ

Tổ Khoa học cơ bản

4

Nguyễn Bích Lê

Thạc sĩ

Tổ Khoa học cơ bản

5

Dương Thị Thanh

Thạc sĩ

Tổ Khoa học cơ bản

6

Khúc Thị Hiền

Thạc sĩ

Tổ Khoa học cơ bản

7

Khổng Cát Sơn

Thạc sĩ

Tổ Khoa học cơ bản

8

Bùi Thanh Xuân

Thạc sĩ

Tổ Khoa học cơ bản

9

Đinh Thị Bích Hậu

Thạc sĩ

Tổ Khoa học cơ bản

10

Hà Huy Hoàng

Thạc sĩ

Tổ Khoa học cơ bản

11

Bùi Phương Thảo

Thạc sĩ

Tổ Khoa học cơ bản

12

Nguyễn Huyền Anh

Thạc sĩ

Tổ Khoa học cơ bản

13

Lê Văn Đăng

Thạc sĩ

Tổ Khoa học cơ bản

14

Đặng Thị Sợi

Thạc sĩ

Tổ Tâm lí – GDTH - GDMN

15

Đoàn Anh Chung

Thạc sĩ

Tổ Tâm lí – GDTH - GDMN

16

Lê Thị Thu Hà

Thạc sĩ

Tổ Tâm lí – GDTH - GDMN

17

Lường Thị Định

Thạc sĩ

Tổ Tâm lí – GDTH - GDMN

18

Nguyễn Hoài Thanh

Thạc sĩ

Tổ Mỹ thuật – Âm nhạc

19

Trần Anh Đức

Thạc sĩ

Tổ Mỹ thuật – Âm nhạc

20

Vũ Thị Đức Hạnh

Thạc sĩ

Tổ Mỹ thuật – Âm nhạc

21

Vũ Văn Cảng

Thạc sĩ

Tổ Mỹ thuật – Âm nhạc