Danh sách giảng viên hướng dẫn đề tài khoa học 2014 - 2015

Danh sách giảng viên hướng dẫn đề tài khoa học 2014 - 2015

KHOA TIỂU HỌC – MẦM NON

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA HƯỚNG DẪN

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG CỦA SINH VIÊN

Năm học 2014 - 2015

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH – ĐƠN VỊ

1

Vũ Tiến Dũng

Tiến sĩ – Khoa Tiểu học – Mầm non

2

Trần Thị Thanh Hồng

Tiến sĩ - Khoa Tiểu học – Mầm non

3

Đặng Thị Sợi

Thạc sĩ - Khoa Tiểu học – Mầm non

4

Nguyễn Bích Lê

Thạc sĩ - Khoa Tiểu học – Mầm non

5

Điêu Thị Tú Uyên

Thạc sĩ - Khoa Tiểu học – Mầm non

6

Dương Thị Thanh

Thạc sĩ - Khoa Tiểu học – Mầm non

7

Nguyễn Hoài Thanh

Thạc sĩ - Khoa Tiểu học – Mầm non

8

Khúc Thị Hiền

Thạc sĩ - Khoa Tiểu học – Mầm non

9

Đoàn Anh Chung

Thạc sĩ - Khoa Tiểu học – Mầm non

10

Lê Thị Thu Hà

Thạc sĩ - Khoa Tiểu học – Mầm non

11

Lê Văn Đăng

Thạc sĩ - Khoa Tiểu học – Mầm non

12

Lường Thị Định

Thạc sĩ - Khoa Tiểu học – Mầm non

13

Bùi Thanh Xuân

Thạc sĩ - Khoa Tiểu học – Mầm non

14

Trần Anh Đức

Thạc sĩ - Khoa Tiểu học – Mầm non

15

Khổng Cát Sơn

Thạc sĩ - Khoa Tiểu học – Mầm non

16

Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ - Khoa Văn

17

Trịnh Thị Hồng

Thạc sĩ - Khoa Văn

18

Nguyễn Hải Lý

Thạc sĩ - Khoa Toán

19

Nguyễn Triệu Sơn

Tiến sĩ - Khoa Toán