THỂ LỆ ĐĂNG BÀI TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

THỂ LỆ ĐĂNG BÀI

 

1. Bài viết dùng các thuật ngữ khoa học và đơn vị đo lường hợp pháp do Nhà nước ban hành hoặc đã dùng thống nhất trong lĩnh vực chuyên môn.

2. Bài viết được đánh máy bằng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, giãn dòng (Exactly) 18; lề trên (Top) 2 cm; lề dưới (Bottom) 2 cm; lề trái (Left) 3 cm, lề phải (Right) 2 cm,  không quá 10 trang đối với bài đăng toàn văn, không quá 2 trang đối với bài đăng ngắn, in trên khổ giấy A4. Công thức hóa học có thể dùng ACD/ Chem Sketch hoặc Science Helper for Word. Hình vẽ rõ ràng, không quá 17 x 14 cm. Tên hình nằm phía dưới hình. Tên bảng nằm phía trên bảng.

3. Bài viết nên viết theo bố cục:

- Tiêu đề (viết hoa).

- Tóm tắt (ý tưởng và nội dung tóm tắt bài báo, không quá 200 từ) và 2- 5 từ khóa.

- Mở đầu (tóm tắt tình trạng nghiên cứu trong nước và thế giới, tính thời sự của vấn đề, đặt vấn đề).

- Nội dung bài báo (phương pháp nghiên cứu, phương tiện nghiên cứu, nội dung nghiên cứu đã được thực hiện, kết quả nghiên cứu và thảo luận).

- Kết luận.

- Tài liệu tham khảo.

- Tiêu đề (viết hoa), tóm tắt (Abtrasct), từ khóa bằng tiếng Anh với bài tiếng Việt và bằng tiếng Việt với bài viết bằng tiếng Anh.

 Cuối cùng ghi họ tên, nơi làm việc hoặc học tập, học hàm, học vị, số điện thoại, email của tác giả.

4. Quy định về trích dẫn

Trích dẫn bài báo, sách,… theo số của tài liệu tham khảo. Nếu muốn trích dẫn đầy đủ tác phẩm, tên tác phẩm để trong ngoặc kép không in nghiêng (trừ khi có ý nhấn mạnh)

5. Tài liệu tham khảo

a) Tài liệu tham khảo đặt theo thứ thự abc và sắp xếp theo thứ tự sau: Tên tác giả (năm xuất bản), tên sách hoặc bài báo, các yếu tố xuất bản (Nhà xuất bản/tạp chí, tập, số, trang). Tài liệu tham khảo trên Internet phải có tên bài viết, tên tác giả, ngày đăng bài, địa chỉ trang web.

Ví dụ:

[1]. V.A. Kondrat’ev (1970),On the smoothness of the solution of the Dirichlet problem for second order elliptic equations in piecewise smooth domain, Differential Equations 6 (1970), 1392-1401.

[2]. Hà Thị Hải (2015), Tính kịch trong truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp, Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Tây Bắc, Số 1-2015.

[3]. Trần Bá Đệ (2009), Một số chuyên đề lịch sử Việt Nam, Nxb Đại học Quốc Gia Hà Nội.

b) Tên bài báo, tác phẩm, tên sách in nghiêng. Tài liệu tham khảo dịch ra tiếng Anh với bài tiếng Anh. Tài liệu tham khảo bằng tiếng Slavơ, Hán, Nhật, Ảrập,... được dịch sang tiếng Anh.

c) Mỗi bài báo có ít nhất 2 tài liệu tham khảo vả chỉ tài liệu nào được trích dẫn trong bài báo mới đưa vào danh mục tài liệu tham khảo.