CÁC QUY ĐỊNH VỀ LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Trích Quy chế đào tạo

Chương IV

XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

Điều 24. Thực tập cuối khóa, làm đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp

1.     Đầu học kỳ cuối khóa, các sinh viên được đăng ký làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp hoặc học thêm một số học phần chuyên môn được quy định như sau:

a)   Làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp: ÁP dụng cho sinh viên đạt mức quy định của Trường. Đồ án, khóa luận tốt nghiệp là học phần có khối lượng không quá 7 tín chỉ cho trình độ đại học và 3 tín chỉ cho trình độ cao đẳng. Số tín chỉ dành cho đồ án, khóa luận tốt nghiệp được quy định cụ thể trong chương trình của từng chuyên ngành đào tạo.

b)  Học và thi một số học phần chuyên môn: sinh viên không được giao làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp phải đăng ký học thêm một số học phần chuyên môn, nếu chưa tích lũy đủ số tín chỉ quy định cho chương trình.

2.     Các điều kiện để sinh viên được đăng ký làm đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp;

a)     Đến thời điểm đăng ký làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp vào đầu học kỳ cuối khóa, sinh viên phải cơ bản tích lũy đủ các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành và khối kiến thức chuyên ngành, trong đó có không quá hai học phần phải thi lại và không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên; Đạt điểm trung bình chung tích lũy, điểm của môn học đăng ký làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp từ 2,8 trở lên.

b)    Đối với mỗi lớp chuyên ngành, tổng số sinh viên được giao đề tài đồ án, khóa luận tốt nghiệp không quá 40% tổng số sinh viên của lớp. Ưu tiên giao đề tài, đồ án, khóa luận tốt nghiệp cho những sinh viên đạt giải thưởng nghiên cứu khoa học hoặc có báo cáo khoa học đạt kết quả đánh giá từ loại Giỏi trở lên trong hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên hàng năm.

c)     Các quy định tại điểm a, b không áp dụng đối với các ngành có yêu cầu bắt buộc tất cả các sinh viên phải làm đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp.

3.                 3.  Hình thức và thời gian làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp

a.     Sinh viên đủ tiêu chuẩn làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp đăng ký với bộ môn về đề tài đồ án, khóa luận tốt nghiệp muộn nhất trước 2 tuần trước khi bắt đầu học kỳ cuối khóa.

b.     Đối với một số ngành đào tạo đòi hỏi phải dành nhiều thời gian cho thí nghiệm hoặc khảo sát để sinh viên hoàn thành đồ án, khóa luận tốt nghiệp, Nhà trường có thể bố trí thời gian cho sinh viên làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp kết hợp với thời gian thực tập chuyên môn cuối khóa trên cơ sở đề nghị của khoa chuyên môn.

c.      Căn cứ đề xuất của bộ môn, khoa dự kiến phân công giảng viên hướng dẫn, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, số lượng theo quy định. Hiệu trưởng quyết định giao đề tài đồ án, khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên và quyết định giảng viên hướng dẫn sinh viên của từng khóa học.

d.     Sinh viên chỉ được thay đổi đề tài đồ án, khóa luận tốt nghiệp khi đảm bảo các điều kiện sau:

-       Có đơn đề nghị gửi Phòng Đào tạo Đại học chậm nhất 4 tuần kể từ khi sinh viên được giao đề tài, đồ án, khóa luận tốt nghiệp.

-       Đơn xin thay đổi đề tài đồ án, khóa luận tốt nghiệp của sinh viên phải được giảng viên hướng dẫn, bộ môn, khoa xác nhận đồng ý và được Hiệu trưởng phê duyệt.

4.     Nhiệm vụ của giảng viên hướng dẫn; trách nhiệm của bộ môn và khoa đối với sinh viên trong thời gian làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp

a.     Nhiệm vụ của giảng viên hướng dẫn:

-         Giao đề tài đồ án, khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên phù hợp với năng lực và nguyện vọng của sinh viên, đúng chuyên ngành do bộ môn đảm nhận, đảm bảo cho sinh viên có thể hoàn thành đồ án, khóa luận đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng đào tạo.

-         Hướng dẫn sinh viên: về mục đích, yêu cầu, các quy định về làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp; xây dựng đề cương của đồ án, khóa luận tốt nghiệp; phương pháp nghiên cứu giáo trình, tài liệu phục vụ cho việc làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp; phương pháp nghiên cứu, cách thức tiến hành thí nghiệm, thực hành, phương pháp thu thập và xử lý số liệu phục vụ cho đồ án, khóa luận; về bố cục, nội dung và cách thức trình bày đồ án, khóa luận tốt nghiệp theo đúng quy định đối với từng chuyên ngành .

-         Số lượng đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp do một người hướng dẫn tối đa (xét trong thời điểm bất kỳ) quy định như sau:

STT

Chức danh

Số lượng

1

Giảng viên chính hoặc tiến sĩ trở lên

6

2

Giảng viên

4

          Người có chức danh giảng viên chỉ được hướng dẫn sinh viên làm đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp nếu là giảng viên thuộc biên chế hoặc đã hết hợp đồng làm việc 3 năm lần 1 và đang được hợp đồng làm việc 3 năm lần 2. Trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng quyết định.

-         Giảng viên hướng dẫn mỗi đồ án, khóa luận tốt nghiệp được hưởng chế độ làm việc bằng 15 giờ tiêu chuẩn. Sau khi sinh viên hoàn thành đồ án, khóa luận tốt nghiệp, giảng viên hướng dẫn phải ký vào phiếu xác nhận đã hoàn thành hướng dẫn và đồng ý cho sinh viên nộp đồ án, khóa luận tốt nghiệp.

-         Giảng viên có quyền từ chối hướng dẫn sinh viên làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp nếu sinh viên không thực hiện đúng quy định của khoa, của giảng viên hướng dẫn trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

b.     Trách nhiệm của khoa, bộ môn đối với đồ án, khóa luận tốt nghiệp của sinh viên:

-         Bộ môn định hướng đề tài nghiên cứu phù hợp với mục tiêu đào tạo của từng chuyên ngành do bộ môn phụ trách; tổ chức semina, thảo luận theo chế độ sinh hoạt chuyên môn ở bộ môn giúp sinh viên có điều kiện trình bày trước bộ môn về các vấn đề nghiên cứu của đề tài đồ án, khóa luận tốt nghiệp; đề xuất cho sinh viên thay đổi đề tài của đồ án, khóa luận trên cơ sở đề nghị của sinh viên và giảng viên hướng dẫn.

-         Khoa đề nghị danh sách sinh viên đủ tiêu chuẩn được khoa chọn lựa làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp kèm theo danh sách giảng viên hướng dẫn trên cơ sở đề nghị của bộ môn; đề nghị danh sách giảng viên chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp khi giảng viên hướng dẫn đồng ý cho sinh viên nộp đồ án, khóa luận tốt nghiệp. Mỗi giảng viên được tính 2 giờ chuẩn khi chấm một đồ án, khóa luận tốt nghiệp.

-         Khoa thống nhất về yêu cầu cụ thể và tiêu chí đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp nhằm đảm bảo tính chính xác và công bằng giữa các chuyên ngành do khoa phụ trách; đề nghị hình thức kỷ luật phù hợp với các quy định hiện hành đối với giảng viên hướng dẫn hoặc sinh viên vi phạm quy chế trong quá trình làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp.

Điều 25. Đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp

1.                 1.   Hình thức chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp

-         Đồ án, khóa luận tốt nghiệp đại học, cao đẳng là học phần trong chương trình đào tạo có khối lượng kiến thức từ 3 đến 7 tín chỉ. Điểm đồ án, khóa luận tốt nghiệp được tính vào điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa để xét tốt nghiệp và xếp hạng tốt nghiệp.

-         Chậm nhất 10 ngày trước khi chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp, sinh viên phải nộp bản chính và 2 bản tóm tắt đồ án, khóa luận tốt nghiệp cho khoa, kèm theo phiếu xác nhận của giảng viên hướng dẫn đồng ý cho sinh viên nộp đồ án, khóa luận tốt nghiệp.

-         Hiệu trưởng ra quyết định danh sách giảng viên chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp trên cơ sở danh sách đề nghị của khoa. Mỗi đồ án, khóa luận tốt nghiệp sẽ do 2 giảng viên chấm. Biên bản chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp được lập theo mẫu của Trường thành 3 bản, có chữ ký của hai giảng viên chấm, 1 bản nộp cho khoa, 1 bản nộp bộ môn và 1 bản nộp cho Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục.

2.     Đồ án, khóa luận tốt nghiệp của sinh viên được chấm theo thang điểm 10. Điểm của đồ án, khóa luận tốt nghiệp là trung bình cộng điểm của 2 giảng viên chấm, sau đó quy đổi sang mức điểm chữ theo quy định tại điểm a và điểm b, khoản 2, Điều 22 của Quy định này.

3.     Sinh viên nhận điểm F của đồ án, khóa luận tốt nghiệp phải đăng ký làm lại đồ án, khóa luận tốt nghiệp; hoặc phải đăng ký học thêm một số học phần chuyên môn để tích lũy đầy đủ số tín chỉ theo quy định của chương trình.

 

*********